OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ firmy TEXAR

Prezentowane poniżej warunki mają na celu zagwarantowanie Państwu profesjonalną obsługę i ułatwienie wzajemnych kontaktów

§ 1 ZAMÓWIENIA
1.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z podaniem numeru NIP, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób upoważnionych do składania zamówień przez Zamawiającego oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej.
1.2 Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach wymienionych w punkcie 1.3, należy przesłać odrębne jednorazowe upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentowania firmy.
1.3 Składając zamówienie w firmie TEXAR po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej, REGON oraz NIP.
1.4 Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami, firma TEXAR rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.
1.5 Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy TEXAR, do momentu całkowitego uregulowania płatności za dostarczony towar.
1.6 Wszelkie ceny i warunki dostawy występujące na stronie www.texar.eu, katalogach i ofertach wstępnych są jedynie informacją handlową i nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.7Wszelkie ceny występujące na stronie www.texar.eu, katalogach i ofertach są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.

§ 2 PŁATNOŚCI
2.1 Jeżeli wartość zamówienia przekracza 3000 zł netto, przed rozpoczęciem jego realizacji wymagana jest zaliczka ustalana indywidualnie w procentowej wartości zamówienia netto, pozostała do zapłaty kwota zostanie uregulowana przelewem w ustalonym terminie licząc od daty wystawienia faktury. O ile nie ustalono inaczej, faktury do wartości 2000 zł netto płatne są przelewem przed odbiorem towaru lub gotówką przy odbiorze towaru.
2.2 Nowi klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej za pierwsze dwa zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności.
2.3 W przypadku wycofania się zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez firmę TEXAR koszty związane z realizacją tego zamówienia.
2.4 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności firma TEXAR ma prawo naliczania odsetek karnych za zwłokę oraz obciążenia płatnika wszelkimi wynikającymi z tego kosztami.

§ 3 TOWAR I ZDOBIENIE
3.1 Treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć w postaci elektronicznej wraz z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu grafiki przez firmę TEXAR wiąże się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.
3.2 Firma TEXAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady towaru w przypadku dalszego zbycia towaru na rzecz osób trzecich

§ 4 TRANSPORT
4.1 Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Firmy TEXAR niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.
4.3 Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku, gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE
5.1 Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez firmę TEXAR produktów w materiałach reklamowych, stronie WWW, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy TEXAR co do jakości produktów i znakowania. Firma TEXAR ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.
5.2 Zamawiający składając zamówienie równoznacznie stwierdza, iż posiada prawa do wykorzystania grafiki do realizacji zlecenia.

§ 6 REKLAMACJE
6.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi, z ograniczeniami wskazanymi poniżej.
6.2 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez firmę TEXAR. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach musza dotrzeć do Sprzedającego w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Do reklamowanego towaru Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia.
6.3 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa u Sprzedającego czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Sprzedający nie uznaje odstępstw od tej reguły.

§ 7 POZOSTAŁE WARUNKI
7.1 Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy TEXAR.
7.2 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.3 Składając zamówienie w firmie TEXAR, Zamawiający przyjmuje powyższe ustalenia.